سرمایه‌گذاری جسورانه
Agah Group Venture Capital

سرمایه گذاری جسورانه آگاه، بازوی سرمایه گذاری گروه مالی آگاه در اکوسیستم استارت آپی است. ما در سرمایه گذاری جسورانه آگاه پس از ارزیابی استارت آپ های ورودی اقدام به سرمایه گذاری بر روی آن ها می نماییم. جامعه هدف ما برای سرمایه گذاری، استارت آپ هایی هستند که در مراحل اولیه و میانی رشد قرار دارند.
افق دید آگاه حضور فعال و موثر در اکوسیستم استارت آپی با هدف حمایت از استارت آپ هایی با پتانسیل بالا در جهت توسعه این اکوسیستم است. آگاه در استارت آپ هایی سرمایه گذاری میکند که در حال تلاش برای درنوردیدن مسیر رسیدن به اهداف ارزشمند خود هستند.
سرمایه گذاری از سوی آگاه در واقع یک همکاری بلند است. این سرمایه گذاری از مرحله تزریق آورده نقد و غیر نقد آغاز شده، با همراهی استارت آپ در مسیر پیشرفتش ادامه یافته و به همراهی سهامداران برای بهره مندی از فرصت های خروج از استارت آپ ختم میشود.
آنچه برای ما در سرمایه گذاری آگاه جذابیت دارد، همراهی استارت آپ هایی است که علاوه بر ایجاد بازدهی مالی برای سبد سرمایه گذاریمان، به خلق ارزش از طریق محصول خود باور دارند.