درباره ما

آگاه ونچرز

آگاه ونچرز، بازوی سرمایه‌گذاری گروه مالی آگاه در حوزه سرمایه گذاری های جایگزین است. سرمایه‌گذاری در این حوزه در دو گروه اصلی سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی صورت می‌گیرد. علاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری مذکور، آگاه ونچرز اقدام به ارائه سرویس تامین مالی از محل بدهی از طریق سکوی تامین مالی جمعی خود می‌نماید.

سرمایه گذاری جسورانه

جامعه هدف ما در مورد سرمایه گذاری جسورانه، استارت آپ هایی هستند که در مراحل اولیه و میانی رشد قرار دارند. سرمایه گذاری از سوی آگاه در واقع یک همکاری بلند است. این سرمایه گذاری از مرحله تزریق آورده نقد و غیر نقد آغاز شده و با همراهی استارت در مسیر پیشرفتش ادامه می‌یابد.

سرمایه گذاری خصوصی

جامعه هدف ما در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی هستند. این سرمایه گذاری با با تزریق آورده نقد و با هدف ایجاد تغییرات مثبت در روند عملیاتی و مدیریتی شرکت صورت می‌گیرد. علاوه بر تغییرات مذکور، این گروه اقدام به اصلاح ساختار مالی شرکت، فراهم نمودن فرصت‌های متنوع تامین مالی و اجرای فرآیند پذیرش شرکت در بازار می‌نماید.
آگاه ونچرز علاوه بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور، اقدام به ارائه سرویس تامین مالی جمعی به شرکت‌های سرمایه پذیری که به دنبال تامین مالی از محل بدهی هستند، می‌نماید.