تامین مالی جمعی
Agah Group Crowdfunding Platform

فعالیت آگاه ونچرز در زمینه تامین مالی جمعی با هدف پاسخگویی به نیاز دو دسته مخاطب شکل گرفته است. هدف اول این فعالیت، پاسخگویی به نیاز سرمایه‌گذارانی است که در جستجوی سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های تولیدی به عنوان یک کلاس دارایی کم ریسک با بازدهی بالاتر در مقایسه با اوراق درآمد ثابت هستند. هدف دوم این فعالیت پاسخگویی به نیاز شرکت‌هایی است که در جستجوی تامین مالی از محل بدهی هستند.
فعالیت مذکور در قالب ارائه سرویس تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی با جمع‌آوری و تجمیع وجوه خرد سرمایه‌گذاران از یک سو و ارزیابی و بررسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و معرفی پروژه‌های فعال از سوی دیگر شکل می‌گیرد.