12 تیر 1400

بازنگری؛ نوآوری پس از همه‌گیری کووید۱۹

ضروری است که شرکت‌ها برای بقا و رشد خود باوجود واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد یعنی همه‌گیری کووید۱۹ فعالیت‌های خود را […]